NRA-Sweden
En strategisk forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige

Vägen framåt

Skogsindustrin, skogsägarna, offentliga finansieringsorgan och den svenska forskningsvärlden har gemensamt arbetat fram en långsiktig forskningsstrategi för den svenska skogsnäringen som kallas för: NRA - National Research Agenda

Vägen framåt för svensk skogsnäring ligger i en utveckling mot produkter med högre förädlingsvärde och i att finna nya affärsmöjligheter baserade på skoglig råvara och på skogen som naturresurs. Rollen som energileverantör växer i betydelse.

Skogsnäringen har utmärkta förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling. Ett skogsbruk som ger högre biomassavolymer och samtidigt skapar andra värden i form av ekosystemtjänster, biologisk mångfald och rekreationsvärden är både realistiskt och angeläget.

Omvandlingen måste understödjas av kraftfulla forskningsinsatser. Genom inriktning mot strategiska frågeställningar och effektiv samordning av kompetenser uppnås en forskning i världsklass. Det är detta den strategiska forskningsagendan, NRA, verkar för.